CholimList.org
Tehillim for Cholim

Dedicated to the רפואה שלמה of

זאב אליעזר בן חיה שינדל

Home | Contact | Privacy | Design Goals | Register| Login

 

Coming soon - CholimList for Android

 

Log In To This Site

New? Register »

RECENTLY ADDED CHOLIM
*TR* - Has an active TehillimRing
Date AddedName
2017-04-21מנחם מנדל יהודה ליב בן רבקה
2017-04-21משה זאב בן מרים יהודית
2017-04-16זיסל שינדל בת שרה אלטא
2017-04-05מרים בת חנה
2017-04-05רפאל בן פריידל מרים
2017-03-19דבורה לאה בת פייגא חיה
2017-03-19יחיאל בן-ציון בן מירל
2017-03-14תקוה בת אסתר
2017-03-12חנה בת שבה
2017-03-05מאשא בת הינדא
2017-03-01חיה רחל דבורה בת לאה
2017-03-01יצחק אריה בן רייזל שושנה
2017-02-27נתן שלום בן זיסל רחל
2017-02-17תינוק בן יעל שרה
2017-02-02נחמן משה בן תמר
2017-01-27ישראל קלמן בן הינדא
2017-01-27רפאל חיים שער ישוב בן בבא חיה רבקה
2017-01-27שרה הענה בת חיה הדול
2017-01-24גבריאל מנשה בן אסתר מרים
2017-01-24ליזר דוד בן חיה רייזל
2016-12-28יחיאל ברוך הלוי בן ליבא גיטל
2016-12-28שמואל זאב בן רחל גולדה
2016-12-13אברהם בן לבנה
2016-12-13שירה בת אורה
2016-12-11יוכבד בת דינה זהבה
2016-12-11יועלית אסתר בת בילה
2016-12-11נחמה בת הינדא
2016-12-11פרץ אברהם בן גיטל
2016-12-11צוריאל בן יהודית לאה
2016-12-09יהודה דוב שמעיה בן פעסל איטה
2016-11-13אטרה רחל בת שירה מרים
2016-11-04שלמה משה בן רייזל
2016-09-04ולול בן מינה דינה
2016-09-04מיכלה בת חוה
2016-08-16רחל ינטה בת זהבה
2016-08-16רפאל פסחיה יעקב הלוי בן אביבה שרה
2016-08-08אסתר רחל בת שפרינטצא
2016-07-15זאב דוב בן שרה
2016-07-15יעקב בן פערל
2016-07-12אברהם יוסף בן מרים
2016-07-12יוסף בן טילה
2016-07-12ייטא בת ציפורה
2016-07-06חיה רייזל בת שבע מינדל
2016-06-14מרים ליבא בת דבורה
2016-06-14צבי בן גיטל
2016-06-14שבסי בן שפרה
2016-05-03אברהם דוד מלך בן לאה
2016-05-03ליבא יהודית בת יוכבד
2016-02-23יהושע בן נחמה עליזה
2016-02-22אלכסנדר זישא בן רחל
2016-02-22פשע בת רבקה
2016-02-22רחל נחמה בת מאשא שרה
2016-02-22שירה נחה בת פערל פנינה
2016-02-22שרה רחל בת חיה
2016-02-16דבורה לאה בת חוה
2016-01-27איידל ינטה בת ציפורה
2016-01-03מרים בת חיה
2016-01-03פרץ ישראל בן בתיה קיילה
2015-12-25אביגדור זאב הכהן בן ביילא
2015-12-25דוב בער בן שבע
2015-12-15דינה דלי בת שפרה עיטע
2015-11-30אסתר בת ייטא
2015-11-30שימון זעליג בן זלטא
2015-10-22אסתר בת מיכל
2015-10-22דוב מאיר בן אלטה חיה
2015-10-22זאב אליעזר בן חיה שינדל
2015-09-21חיה טובה בת חנה
2015-09-21חיה מלכה בת לאה פרומט
2015-09-21לוי בן רחל
2015-09-21מאיר בן לאה
2015-09-21מרדכי בן אסתר
2015-09-09יוסף זאב בן שפרינטצא
2015-08-17אלחנן בן יענטא
2015-07-27יעקב שלום בן אסתר
2015-07-24אריה זאב בן הינדא
2015-07-12שרה באשא בת מלכה סלאוע
2015-07-06דבורה חיה בת טילה
2015-05-25אליהו טוביה בן שרה מלכה
2015-05-08אטרה רחל בת שרה מרים
2015-02-28יוכבד סיידי בת כרמלה איווט
2015-02-13אליהו חיים בן חנה רייזל
2015-01-21ברכה בת דבורה שרה
2014-10-24ברוך הלל בן רעשה גליקה תירצה
2014-09-14פעסל פערל בת אסתר
2014-08-19אילנה בת יוכבד
2014-08-01חיינע בתשבע בת חיה שרה גאלדא
2014-08-01רפאל יואל עוזר בן חיה מלכה
2014-07-28נפתלי ירחמיאל בן דרעזל
2014-07-10אליעזר בן בלומה באשא
2014-04-06יהודית בת שרה
2014-02-09רונית בת הדסה אסתר
2014-02-09רפאל שחר בן זהבית
2013-12-20גיטל בת דבורה
2013-07-09מיכאל בן יהודית
2013-01-11מאירה ברכה בת יהודית ליאורה
2012-01-01חיה בת לאה
2011-11-22בנימין יהושע בן מרים גיטל
2011-11-08צפורה בת רבקה
2011-08-22משה דוד בן שרה
2011-08-15דבורה מטלא בת חיה ראשקא
http://www.CholimList.org